Qurna - Bathroom Furniture Qurna

Model.pageItems.data[0].attributes.Title

YASAL UYARI

 1.     TARAFLAR

İşbu sözleşme ve açıklamalardan ("Site" dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin yapılan bilcümle açıklama) oluşan iş bu online. www.qurna.com.tr Sitesi Üyelik Sözleşmesi Qurna Genel Müdürlük / İSTANBUL adresinde mukim Qurna Ahşap ve Yapı Ürünleri A.Ş. (Bundan böyle kısaca "Qurna" olarak anılacaktır) İle www.qurna.com.tr sitesine üye olurken "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2.     TANIMLAR

 "Elektronik Tanıtım Sistemi": İşbu sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde " Qurna " ürünlerine ait tanıtıcı bilgi ve görsellerin ve satış noktaları ait bilgilerin " Qurna " tarafından sağlandığı hizmet. "Üye": www.qurna.com.tr internet sitesine üye olan ve "Site" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler. "Kullanıcı" :"SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi. "Qurna Üyelik Hesabı": Üye’nin "Site" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üye"likle ilgili konularda "Qurna"ya talepte bulunduğu, "Üye"lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili verileri görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "SİTE" üzerinden erişilen "Üye"ye özel internet sayfası. Qurna Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): "Site" içerisinde "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla " Qurna " tarafından ortaya konulan uygulamalar. " Qurna ", "Site" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. " Qurna " tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar " Qurna " tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından "Üye"lere duyurulur.

3.     SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, "Site"de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin üyelik sözleşmesi, gizlilik politikası vb ile " Qurna " tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin " Qurna " tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.     ÜYELİK VE "HİZMET" KULLANIMI ŞARTLARI

4.1. Üyelik "Site"nin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından "Site"ye üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet için kayıt işleminin yaptırılması ve "Qurna " tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 4.2. "Site"ye üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve "Qurna" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi "Qurna " tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular Site’ye kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi Site’ye üyeliğinin doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

 4.3. "Qurna" her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi biri bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden "Üye"nin "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, "Site’de belirtilen kurallara aykırılık, "Üye"nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun " Qurna " bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun " Qurna " tarafından tespit edilmesi veya " Qurna "in ticari kararları doğrultusunda " Qurna "in kendi iradesi doğrultusunda verilecektir.

5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

5.1. "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Üye", üyelik prosedürlerini yerine getirirken, "Site" hizmetlerinden faydalanırken ve "Site"deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "Site"nin ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını Üye olarak kendilerine Qurna sitesinden gelecek e-bültenleri almayı kabul eder.

 5.1.2. "Üye", " Qurna "nın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

 5.1.3. "Üye"lerin, " Qurna " tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla " Qurna Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı, " Qurna "nın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.4. "Üye"ler, "Qurna"nın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. 

5.1.5. "Qurna"nın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve "Site"yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "Site" üzerinde işlem yapabilirler. "Üye"lerin, "Site" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her "Üye", " Qurna"nın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Site" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla " Qurna " ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Site" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı " Qurna " doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.6. "Üye", " Qurna "nın iş bu Site’de yer alan ürünlerde değişiklik yapma hakkı olduğunu, Site’de yer alan çizim örnekleri vb.leri bulunan istenmeyen hatalar sebebiyle nedeniyle "Qurna" hiçbir sorumluluk yüklenmediğini kabul eder ve "Üye" bu nedenlerle "Qurna" yı doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.

5 .2. "Qurna"nın Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. "Qurna", işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili " Qurna Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirecektir. 

5.2.2. "Qurna", "Site"de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutar ve " Qurna ", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. " Qurna ", Sitedeki bilgileri ve içerikleri, üyeler de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.

5.2.3. "Qurna" Site’de yayınlanan ürün çizim örnekleri vb.leri konusunda garanti vermemekte ve hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. "Site" üzerinden, "Qurna" kendi kontrolünde olmayan başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya Portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link'ler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle " Qurna " tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Site" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında " Qurna "nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. "Qurna", "Site"de yer alan üyeliğe ilişkin "Üye" bilgilerini, "Üye"nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

6. GİZLİLİK POLİTİKASI

 "Qurna", "Site"de "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. " Qurna ", "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikasında belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

7. DİĞER HÜKÜMLER

7.1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu "Site" dâhilinde erişilen ve bu "Site"nin (sınırlı olmamak kaydıyla " Qurna VERİTABANI", " Qurna ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden " Qurna "in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "" Qurna "\'e ait ve/veya " Qurna " tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Üye"ler, " Qurna " hizmetlerini, " Qurna" bilgilerini ve "" Qurna "nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının " Qurna "in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dâhilinde " Qurna " tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde " VİTRA "in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dâhilinde " Qurna " tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Qurna "; " Qurna " hizmetleri, " Qurna " bilgileri, " Qurna " telif haklarına tabi çalışmaları, " Qurna " ticari markaları, "Qurna" ticari görünümü veya bu Site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 7.2. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

 "Qurna", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Site"de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 7.3. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Qurna" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Qurna" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Qurna"den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Qurna"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 7.4. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

 İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 7.5. "QURNA" KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

 "Üye", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda " Qurna "in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini," Qurna "i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6. YÜRÜRLÜLÜK

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

1. Bu internet sitesini (Kısaca "SİTE"olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"yi ve "SİTE" kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. Bu "SİTE" nin sahibi Qurna Genel Müdürlük / İSTANBUL adresinde mukim Qurna Ahşap Yapı Ürünleri A.Ş. (Bundan böyle kısaca “Qurna" olarak anılacaktır)’dir. "SİTE" de sunulan ve işbu sözleşmede belirtilen hizmetler Qurna tarafından sağlanmaktadır.

3. Bu "SİTE" de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE" ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Qurna" "KULLANICI" ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"de yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Qurna" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE" ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"

4. Ekim 2009 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE" yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu "Site Kullanım Koşulları" ayrıca, "Qurna" hizmetlerinden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Üyelik Sözleşmesi" nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

5. TANIMLAR

5.1. SİTE : "Qurna" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan www.qurna.com.tr ana alan adlarından ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

5.2. KULLANICI : "SİTE" ye ve/veya "Qurna Veritabanı" na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

5.3. LİNK : "SİTE" üzerinden "SİTE" içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden "SİTE" ye dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

5.4. İÇERİK : "SİTE" den yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, çizim, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

5.5. Qurna VERİTABANI : "SİTE" dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "Qurna " ya ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanı.

5.6. "ÜYE": "Qurna "tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, "Qurna "tarafından "SİTE" üzerinde tanımlanan "ÜYE"lik sürecini tamamlayarak; "Qurna " nın elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri "ÜYE"lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi "KULLANICI".

5.7. "ÜYE SÖZLEŞMESİ": "SİTE" dahilinde "Qurna "tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; "Qurna"ile "ÜYE"arasında üyelik kayıt sürecinde "ÜYE"nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme.

6. QURNA HİZMETLERİ

6.1. "Qurna VERİTABANI"na yüklenen içeriklerin "KULLANICILAR"tarafından "SİTE" üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle "Qurna VERİTABANI"üzerinden sorgulanabilmesini ve "SİTE" üzerinden "Qurna"ya ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

6.2. "SİTE" dahilinde "Qurna VERİTABANIN"dan erişilerek "KULLANICILAR" tarafından görüntülenen "Qurna"nın piyasaya sunmuş olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin bilgiler başta olmak üzere "Qurna"yla ilgili her türlü içeriğin doğru ve güncel olmasına özen gösterilmektedir. Bu içeriklerde belirtilen hususlar "Qurna"nın umuma karşı açıkladığı taahhütleri ve garantileri niteliğinde olmayıp, "SİTE"yi kullanarak "Qurna", "Qurna"nın ürün ve hizmetleri konusunda bilgi almak isteyen kişilere yapılan tanıtım niteliğindedir. "Qurna" ürün ve hizmetleri konusunda "Qurna"nın taahhütleri ve garantileri ilgili emredici mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla "Qurna" ürün ve hizmetlerini satın alan veya bunların satışına aracılık edene kişilerle "Qurna" ve/veya yetkili satıcıları arasında kurulan satış sözleşmesi hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir.

6.3. "Qurna"tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler "Qurna"tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen "Qurna"nın yetkisi dahilindedir. "Qurna" bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

7. QURNA SİTESİ KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

7.1. "KULLANICILAR"yalnızca hukuka uygun amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. "KULLANICILAR"ın ve "ÜYE"lerin, "SİTE" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

7.2. "SİTE", "Qurna tarafından "Qurna VERİTABANI"na yüklenen "İÇERİK"lerin "KULLANICI"lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "KULLANCI"lar tarafından görüntülenen; "Qurna"nın iradi bir fiili neticesinde kendisi tarafından yüklenmeyen veya oluşturulmayan "İÇERİK"ler dolayısıyla "Qurna" nın herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamakta; bu tarz içeriklerin "SİTE" üzerinden görüntülenmesi ve erişilmesi "Qurna"nın bu içerikleri benimsediği, bu içeriklerin bilgilerinin doğruladığını teyit anlamına gelmemektedir.

7.3. "KULLANICI""Qurna" tarafından aksine bir beyan ve davranış olmadıkça "SİTE" dahilinde bulunan her türlü resimleri, çizimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri bunlarla sınırlı olmamak üzere "SİTE" dahilinde görüntülenen ve "Qurna" tarafından kullanımına sunulan bilcümle içeriği çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Qurna"ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

7.4. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "SİTE" dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Qurna" nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

7.5. "Qurna", "SİTE" dahilinde sunulan hizmetleri ve "SİTE" dahilinde erişilen "İÇERİK"leri içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Qurna", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

7.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri "Qurna "nın ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

7.7. "SİTE" üzerinden, "Qurna" kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Qurna" nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

7.8. Bu "SİTE"de yer alan ürün çizim örnekleri ve bunun gibi her türlü nedeniyle "Qurna" hiçbir sorumluluk yüklenmemekte olup, "Üye" bu nedenle "Qurna" yı doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.

7.9. "Qurna ", "SİTE"’ üzerinden "KULLANICILAR"veya "ÜYE"ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası"ve "ÜYELİK SÖZLEŞME"leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Qurna "aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

7.10. "SİTE" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde "Qurna VERİTABANI"ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak "Qurna VERİTABANI"ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak Qurna tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

7.11. "SİTE" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "Qurna" nın yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "Qurna’ nın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

7.12. "SİTE" üzerinden erişilen içeriklerin "Qurna " nın yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

7.13. "SİTE" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İÇERİK"in "Qurna’nın yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce "Qurna" sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

7.14. "Qurna VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen "Qurna"nın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu "SİTE" dahilinde erişilen veya "Qurna" tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE" nin (sınırlı olmamak kaydıyla "Qurna VERİTABANI", "Qurna ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Qurna "nın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Qurna"ya ait ve/veya "Qurna "tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "KULLANICI"lar, "Qurna "hizmetlerini, "Qurna "bilgilerini ve ""Qurna "nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Qurna "nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "Qurna "tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Qurna "nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dahilinde "Qurna "tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Qurna "; "Qurna "hizmetleri, "Qurna "bilgileri, "Qurna "telif haklarına tabi çalışmaları, "Qurna" ticari markaları, "Qurna" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere veya grup şirketlerine yönelik varlık ve bilgilere ait tüm haklarını saklı tutmaktadır.

9. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Qurna", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"de ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Qurna "işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "ÜYELİK SÖZLEŞME"sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Qurna " açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Qurna "nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Qurna "nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

 Bu "SİTE Kullanım Koşulları" "Qurna " tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Qurna ", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.