Qurna - Bathroom Furniture Qurna

Model.pageItems.data[0].attributes.Title

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Qurna ve çalışanları olarak “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonumuz çerçevesinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimiz gereği, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak amacıyla en uygun çalışma yöntemlerini belirlemeyi ve sürdürmeyi, hedeflerimiz doğrultusunda, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve yönetmeliklerle İSG performansımızı tüm süreçlerimizde artırmaya ilişkin taahhütlerimiz aşağıdaki gibidir;

  ‘En Değerli Varlığımız İnsan Kaynağımızdır’ ilkemizden yola çıkarak,

 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı yaklaşımıyla sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturmayı,

 • Çalışma ortamındaki tehlike, risk ve ramak kala durumlarını tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

 • Çalışanlarımız ve ilgili tarafların İSG konusundaki ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması için gerekli iletişim faaliyetlerini sağlamayı,

 • Mevcut en iyi teknolojileri kullanarak İSG performansımızı sürekli geliştirmeyi,

 • Olası acil durumlar için gerekli planlamaları yaparak proaktif önlemler almayı,

 • Gerekli olabilecek tüm İSG eğitimleri için olanak sağlamayı ve eğitimlerin etkinliğini takip etmeyi,

 • İSG konularında çıkarılan dersleri ve en iyi uygulamaları teşvik ederek tüm çalışma alanlarımıza yaygınlaştırmayı,

 • İSG Yönetim Sistemimiz kapsamında yüklenici firmaların İSG performanslarını takip etmeyi ve iyileştirmeyi,

 • İSG ile ilgili fırsatları tespit etmeyi, süreçlerimize ve uygulamalarımıza entegre ederek değerlendirmeyi,

 • Başarılı bir İSG performansına ulaşmak için nicel hedefleri belirlemeyi, aksiyon planları oluşturmayı, gerçekleşme düzeylerini takip etmeyi,

 • Güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışma alışkanlığının içselleştirildiği bir kültür oluşturmayı ve bunun için gerekli kaynakları sağlamayı,

 • Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda, yeni yatırım ve mevcut operasyonlarda İSG ile ilgili sorumlu olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, toplu iş sözleşmesi ve diğer yükümlülüklere uygun hareket etmeyi,

 • Organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını sağlayarak, İSG faaliyetlerimizde sürekli iyileştirmeyi temel almayı,

taahhüt ederiz.

Qurna’da insan hayatı önceliklidir ve hiçbir iş, güvenlik ve sağlık önlemleri alınmadan yapılacak derecede önemli olamaz. Çalışanlarımız, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve şirket politikalarımıza uygun davranır, güvenli olmayan çalışma koşullarını, kazayı, yaralanmayı ve sağlıksız durumu derhal bildirerek, acil durum tehlikelerini tespit eder ve uygun hazırlıkları yapar; acil durum hâlinde yapılması gerekenleri bilir, uyuşturucu niteliğe sahip maddeler ve alkol etkisinde işe gelmez.

Tüm şirket çalışanları, paydaşları ve yüklenicileri Qurna İSG Politikası gereklilikleri doğrultusunda çalışmakla yükümlüdür.

Bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla İSG ile ilgili faaliyetlerimizi Kalite, Enerji, Çevre Yönetim Sistemleri, Sürdürülebilirlik yaklaşımımız, Global İş Etiği İlkelerimiz ve ilgili Politikalar ve şirketimiz İSG Politikası ile entegre bir şekilde yönetir, sektörümüzde ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İSG Politikası, Qurna İş Güvenliği Yöneticiliği koordinasyonunda yayınlanır ve gerektiğinde gözden geçirilip, güncellenir. İSG Politikası, Qurna Üst Yönetiminin onayı ile uygulanır.

REFERANS DOKÜMANLAR

Bu Politikaya ve uygulanmasına ilişkin detaylı açıklamalar Şirket Yönetim Sistemi El Kitabı’nda yer almaktadır.