Qurna - Bathroom Furniture Qurna

Model.pageItems.data[0].attributes.Title

ÇEVRE POLİTİKASI

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonumuz çerçevesinde, çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek ve çevreyi korumak, çevreye olan etkilerimizi azaltmak, sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda tüm değer zincirimizde çevre performansımızı artırmaya ilişkin taahhütlerimiz aşağıdaki gibidir:

 • Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda çevre ile ilgili tabi olunan ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara ve diğer yükümlülüklere uymak,

 • Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda çevre yönetimi ile ilgili yasal düzenlemelerin, diğer gerekliliklerin, politikaların ve standartların geliştirilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim ve iş birliği çalışmaları yapmak,

 • Mevzuatın ötesindeki ulusal ve/veya uluslararası çevre ile ilgili standartları ürünlerimizde ve üretimimizde uygulamak,

 • Çevre yönetimi ile ilgili küresel gelişmeleri, bilimsel araştırmaları ve teknolojileri takip etmek,

 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri azaltmak ve/veya ortadan kaldırmak,

 • Çevre yönetim sistemini iş süreçlerimize ve stratejilerimize entegre ederek çevresel risk ve fırsatlarımızı belirlemek ve çevresel riskleri en aza indirmek için önlemler almak,

 • Çevre yönetimi ile ilgili küresel gelişmeleri, bilimsel araştırmaları ve teknolojileri takip etmek,

 • Ürünlerimiz, üretim faaliyetlerimiz ve tedarikçilerimiz için, çevresel performansı iyileştirmeye yönelik hedefler koymak, aksiyonları planlamak, sonuçları takip etmek ve sürekli iyileştirmeye odaklanmak,

 • Yeni yatırım, birleşme ve satın almaların çevresel etkilerini değerlendirmek, bu Politikanın uygulanmasıyla çevreye duyarlı tesislerin kurulmasını, çevrenin korunmasını, acil durumların ve çevresel risklerin yönetilmesini sağlamak,

 • İklimle ilgili risk ve fırsatları göz önünde bulundurarak, iklim kriziyle mücadele ve düşük karbon ekonomisine geçişe katkıda bulunmaya yönelik faaliyetler yürütmek,

 • Qurna’nın sürdürülebilirlik yaklaşımlarını tüm iş faaliyetlerinde ve ürün yaşam döngüsü aşamalarında uygulamak,

 • Ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini kontrol etmeyi hedeflemek ve çevreye duyarlı ürünler geliştirerek bu etkilerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

 • Enerji ve su tüketimi açısından daha verimli, dayanıklı, onarılabilir, geri dönüştürülebilir çevre dostu ürünler tasarlamak ve üretmek,

 • Mevcut en iyi teknikleri ve temiz üretim teknolojilerini kullanarak, enerji tüketimini, su tüketimini, kaynak tüketimini ve kimyasal tüketimini azaltmaya ve doğal kaynakları verimli kullanmaya odaklanmak,

 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını ve enerji verimliliği çalışmalarını artırmayı hedeflemek,

 • Faaliyet gösterdiğimiz sektör ve coğrafyalardan kaynaklı su risklerini belirlemek ve bu riskleri yönetmek için çalışmalar yapmak,

 • Döngüsel Ekonomi esasları doğrultusunda atık oluşumunun önlenmesine, atığın azaltılmasına, yeniden kullanımın artırılmasına, geri dönüştürülmesine, geri kazanılmasına, tasarım süreçlerinin bu esasları göz önünde bulundurularak gözden geçirilmesine ve mümkün olduğunca atığın kaynak olarak kullanılmasına öncelik vermek,

 • Hava kirliliğini önlemek için hava emisyonlarını kontrol etmek,

 • Ekosistemlerin, habitatların, başta nesli tükenmekte olan türler ve endemik türler olmak üzere tüm türlerin korunmasına, arazi bozulmasının önlenmesine, doğal ekosistemlerin kapasitelerinin sürdürülmesine, sürekli iyileştirilmesine ve geliştirilmesine odaklanmak ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri sürdürülebilir bir şekilde yönetmeyi hedeflemek,

 • Faaliyet gösterdiğimiz sektörde çevre alanında lider olmayı hedeflemek, sinerji yaratmak, iyi uygulamaları paylaşmak, iş birliği geliştirmek ve yaygınlaştırmak, iyi uygulama prensip ve standartlarını iş süreçlerine entegre etmek,

 • Çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza, faaliyetlerimiz sonucunda oluşan çevresel etkiler hakkında eğitim vermek,

 • Çalışanlarımızın, bayilerimizin, dağıtıcılarımızın, iştiraklerimizin, yetkili servislerimizin, tedarikçilerimizin (hammadde, parça, lojistik vb.), yüklenicilerimizin (atık şirketleri, geri dönüştürücüler, inşaat şirketleri vb.), alt yüklenicilerimizin, iş ortaklarımızın, dış kaynak ortaklarımızın ve diğer operasyonel paydaşlarımızın bu Politika’yı uygulamalarına yönelik faaliyetlerde bulunmak, iş ortaklarımızı çevresel etkilerini azaltmaya, çevresel performanslarını artırmaya ve iyileştirmeye teşvik etmek,

 • Gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için toplumun ve tüm değer zincirimizin çevre bilincini artırmak. Yukarıda belirtilen ilkelerimiz ile faaliyetlerimizi Kalite, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sera Gazı Yönetim Sistemleri, sürdürülebilirlik yaklaşımımız, Global İş Etiği İlkelerimiz ve ilgili Politikalar ve Şirketimiz  Çevre Politikası ile entegre bir şekilde yöneterek sektörümüzde öncü bir firma olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

 

1.     GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 Çevre Politikası, Qurna Çevre Yöneticiliği koordinasyonunda yayımlanır, gerektiğinde gözden geçirilip güncellenir. Qurna Yönetim Kurulu, Çevre Politikası’nın uygulanmasında sorumluluğu ve gözetimi üstlenir. Çevre Politikasının uygulanmasına ilişkin görev ve sorumluluklar Şirket Yönetim Sistemi El Kitabı’nda açıklanmıştır. Bu Politikanın ihlali, iş akdinin feshi de dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlara neden olabilir.

 

2.     REFERANS DOKÜMANLAR

 Bu Politikaya ve uygulanmasına ilişkin detaylı açıklamalar Şirket Yönetim Sistemi El Kitabı’nda yer almaktadır.