Qurna - Bathroom Furniture Qurna

Model.pageItems.data[0].attributes.Title

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 Qurna Ahşap ve Yapı Ürünleri A.Ş. (bundan böyle kısaca “Qurna”) olarak herhangi bir şekilde eriştiğimiz gerçek kişilere ait tüm kişisel verilerin korunmasına ve bu kapsamda Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesindeki gereklilikleri tam olarak yerine getirmeyi ilke haline getirmiş bulunuyoruz. İşbu Aydınlatma metni, www.qurna.com.tr adresindeki sitemizin kullanıcılarının, internet sitemizde toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, paylaşılması, üçüncü taraflara aktarılması, saklanması, silinmesi, imhası ve anonimleştirilmesi süreçleri ile bunlara ilişkin ilkelerimiz hakkında bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Qurna, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir.

Qurna, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

Qurna, herhangi bir ihlali fark ettiği anda kullanıcıları bu konuda vakit kaybetmeksizin bilgilendirir, yasalara uygun bir şekilde takibinin yapılmasına olanak tanır ve bilgilerinin güvenliğini elinden gelen en iyi şekilde sağlar.

 

1. KİŞİSEL VERİ TANIMI:

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda kullanılan "Kişisel Bilgiler" terimi, isim, soy isim, doğum tarihi ve doğum yeri, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresi gibi bir gerçek kişi ile ilişkilendirilebilen bilgileri ifade etmektedir.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ YASAL DAYANAĞI:

Kullanıcıların kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta Anayasa’nın 20. maddesi, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ:

www.qurna.com.tr’deki hesabını kullanırken doğrudan paylaşılan kullanıcı adı, şifre, e-mail, doğum tarihi, cinsiyet ve benzeri verilerle otomatik olarak elde edilen, görüntülenen sayfalar, ziyaret süreleri gibi siteye giriş bilgileri, çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler, konum bilgileri, tarayıcı tipi ve dili, cihaz modeli gibi verileri ürün ve hizmetlerimizi sağlayabilmek için gereken süre boyunca saklıyoruz. Yer sağlayıcı olarak yasal yükümlülüğümüz gereğince kullanıcıların www.qurna.com.tr’deki hesabını kullanırken otomatik olarak elde edilen IP bilgilerini yasal süre boyunca saklıyoruz. Bununla birlikte www.qurna.com.tr’de bir hesabı olmaksızın veya www.qurna.com.tr’deki hesabına giriş yapılmaksızın sitenin ziyaret edilmesi ve kullanılması durumunda otomatik olarak görüntülenen sayfalar, ziyaret süreleri gibi siteye giriş bilgileri, IP bilgileri, çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler, konum bilgileri, tarayıcı tipi ve dili, cihaz modeli gibi verileri anonim olarak ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla gereken süre boyunca saklıyoruz. www.qurna.com.tr’de bulunduğunuz süre boyunca tarayıcınıza izin verdiğiniz çerezlerin yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen link üzerinden çerez politikamızı ziyaret ediniz.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILDIĞI ALANLAR:

Kişisel Bilgiler aşağıdaki amaçlar için kullanılacaktır, hiçbir durumda verinin alınması ile ilgili olan ve verinin alındığı mecrada aydınlatma metninde belirtilen amacın dışında kullanılmayacaktır.

 

5. KİŞİSEL BİLGİLERİN PAYLAŞIMI:

www.qurna.com.tr adlı internet sitesinden temin edilen Kişisel Bilgiler, verilen hizmetin amacına yönelik olup, ilke olarak, üçüncü kişilere satılmaz, kiralanmaz ya da başka şekilde kullandırılmaz ve üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşılmaz. Ancak Qurna ilgili hizmetlerin sunulması ve ticari faaliyetin yürütülmesi açısından gerekli ve zorunlu hallerde gerekli tedbirleri alarak ve mevzuatın izin verdiği çerçevede bilgileri tedarikçileri, çalışanları, danışmanları, iş ortakları ve ilgili 3. Kişilerle paylaşabilecektir. Bu ilgili 3. Kişiler ilgili mevzuat çerçevesinde yurt dışında bulunan gerçek veya tüzel kişiler olabileceklerdir. Ayrıca, Qurna yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcının uhdesinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilir.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KULLANICILARI HAKLARI:

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,

  • işlenmişse bilgi talep etme,

  • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

  • eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

  • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

  • aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

  •  münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN RIZANIZ:

www.qurna.com.tr adlı internet sitemizi kullandığınız andan itibaren sizden toplanan tüm bilgileri yukarıda belirtilen şekilde ve nedenlerle, bu politikada anlatıldığı gibi, kullanmamızı kabul etmiş olursunuz. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen sizin özgür iradenizle tarafımıza sağlanmaktadır. Bu kişisel bilgileri bize verip vermemekte kullanıcılar serbesttir.

 

8. POLİTİKA'NIN GÜNCELLENMESİ:

Politikamızı ve kişisel bilgileri işleme şeklimizi muhtelif zamanlarda gözden geçirebilir, tadil edebilir veya yenileyebiliriz. Güncellenmiş Politika’yı www.qurna.com.tr adresinde bulunan internet sitemizden yayımlayacağız. Yenilenen şartlar, yayımlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe gireceklerdir. Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini yazılı olarak, bizzat veya iadeli taahhütlü posta yoluyla, kvkk@qurna.com.tr adresine e-posta gönderilerek veya çağrı merkezine başvurarak iletmelidir. Bu halde 30 gün içerisinde yazılı şekilde cevap verilecektir.