Qurna - Bathroom Furniture Qurna

Model.pageItems.data[0].attributes.Title

QURNA'DA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Qurna Ahşap ve Yapı Ürünleri Anonim Şirketi olarak süreçlerimizde sürdürülebilirlik odaklı hareket ediyoruz.

Dünya Ekonomi Forumu’nun (WEF) 2020 yılında yayımlanan Küresel Risk Raporu’na göre gerçekleşme olasılığı ve etkisi açısından değerlendirildiğinde ilk 10 riskin sekizinin çevre ve iklim kriziyle ilişkili olduğu görülüyor. Avrupa Birliği’nin (AB) 2019 sonunda açıkladığı Yeşil Mutabakat ise 2050’ye kadar AB’nin ilk karbon nötr kıta olma hedefini ve bu hedef kapsamında atacağı adımları içeriyor.

İklim krizi çağımızın en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Qurna olarak durumun ciddiyeti karşısında sürdürülebilir bir geleceğin inşası için tasarım sürecinden başlayarak tüm üretim süreçlerimizde sürdürülebilirlik odaklı hareket ediyor ve belirlediğimiz hedefler doğrultusunda performansımızı takip ediyoruz. Bu misyonla çevre yönetiminde uluslararası standartları rehber alıyoruz. İklim değişikliğinden kuraklığa, günümüzde dünyayı etkileyen tüm sorunlara karşı, maksimum verimliliğe erişmeye gayret ederek küresel dönüşümün bir parçası olmayı hedefliyoruz.

Qurna SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKALARI

Üreten ve ürettiği değerleri paylaşan Qurna; daha sürdürülebilir, müreffeh ve adil bir dünya için bireyden başlayıp topluma yayılacak bilinçli bir farkındalık oluşturmak amacıyla tüm paydaşlarına “Güzel Bak Dünyamıza” çağrısında bulunmaktadır. Bu çağrı, dünyanın da evimiz olduğunu hatırlatmakta ve herkesin kendi etki alanında sürdürülebilirlik odaklı başlatacağı küçük değişimlerin birleşerek, geleceği şekillendiren, dünyayı iyileştiren anlamlı bir dönüşüm haline geleceği anlayışına dayanmaktadır.

Qurna; “Güzel Bak Dünyamıza” çatısı altında tanımladığı Sürdürülebilir İş Modeli, Enerji ve Kaynak Yönetimi, Kültürel Dönüşüm ve Toplumsal Fayda etki alanlarında sürdürülebilirlik stratejisini yönetirken, aşağıda sunulan “Sürdürülebilirlik Politikası” rehberliğinde tüm iş süreçlerine yönelik çevresel, sosyal ve yönetişim başlıklarında belirlenen ilkelerin tüm Grup şirketleri ve değer zincirinde benimsenerek pozitif etkinin çoğaltılmasını amaçlamaktadır.

 

“GÜZEL BAK DÜNYAMIZA” STRATEJİK ÇERÇEVE TEMEL İLEKELER

1.    Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde, yaşadığımız dünyaya saygılı ve nesilden nesile sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam için “güzel iş üretme” prensibi ile bugünden somut adımlar atarız. Dijitalleşme, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyonu merkeze alarak toplumda değişimin öncülüğünü yapar, işimizi daha da ileriye taşımak için cesaretle hareket eder, katma değeri yüksek, çevre dostu ürün ve hizmetlerle, ÇSY odaklı sürdürülebilir iş modelleri ile ülke ekonomisine katkı sağlar ve paydaşlarımıza değer oluştururuz.

2.    Daha güzel bir gelecek için “sorumlu üretim ve tüketim” ve “sorumlu yatırım” yaklaşımı ile iş birliklerinden güç alarak, yatırım prensiplerimiz doğrultusunda girişimcilik ekosisteminin desteklenmesine, girişimlerin ölçeklenmesine katkıda bulunarak hem karşılıklı değer oluşturmayı, hem de yerel kalkınmayı hedefleriz.

3.    Sürdürülebilirlik bakış açımızı uçtan uca dijital sistemler ile destekler; güçlü Arge yapılarımız, kurum içi girişimcilik ve açık inovasyon projelerimiz ile sürdürülebilir yeni teknolojileri sürekli araştırır, geliştirilmesinin içerisinde yer alır, bulunduğumuz sektörlerde işin geleceğine yatırım yaparız.

4.    Geleceği, paydaşlarımız ve tedarik zincirimizin her bir halkası ile daha güçlü ve bütünsel bir yaklaşım ile şekillendirebileceğimize inanır; iş anlayışımızın bir parçası olan tüm tedarik zincirimize yaymaya, iyi uygulamaları ekosistemde yaygınlaştırarak geliştirmeye gayret ederiz.

5.    Çevreyi korumayı uzun vadede gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bir parçası olarak görür, iklim değişikliği ile ilgili küresel risklerin önlenebilmesi amacı ile işimizi düşük karbonlu bir geleceğe ulaşma yolunda daha da geliştirir; sektörel operasyonlardan kaynaklanan sera gazı salımların azaltılması amacıyla projeler geliştirir, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelir ve bu odaktaki yatırımların hayata geçmesi için kaynak sağlarız.

6.    Çevresel etkilerin düşürülmesi için kaynak kullanımında operasyonel verimlilik esası ile operasyonlarımızı gerçekleştirir, tüm süreçlerimizde döngüsel ekonomi prensiplerini gözeterek çevresel ve ekonomik fayda sağlamayı amaçlarız.

7.    Sektörel operasyonlarının sonucunda ortaya çıkan atıkların öncelikle kaynağında önlenmesini hedefler ve oluşan atıkların yeniden yüksek katma değerli ürünler olarak döngüye katılması için stratejiler uygularız.

8.    Operasyonlarımız kapsamında kullanılan suyun adil süreçlerle elde edilmesini ve sorumlu bir şekilde tüketimini gözetir; su kullanımının azaltılmasına ve su performansımızın iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütürüz.

9.    Kurum genelinde sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaştırılmasını amaçlarken operasyonlarımızı gerçekleştirdiğimiz tüm coğrafyalardaki toplulukların ihtiyaç ve önceliklerini gözetir, yerel halkın ve ulusal paydaşların refahını artırmayı, sosyal ve ekonomik değer oluşturmayı en önde tutarız.

10.Tüm insan kaynakları süreçlerinde cinsiyet, dil, din, ırk, etnik köken, yaş vb. konularda herhangi bir ayrımcılık yapmaksızın fırsat eşitliğini gözetir ve insana yakışır iş uygulamalarını benimseriz.

11.Adil, şeffaf ve esnek liderlik modeli ile sorumluluk almayı, cesareti ve sonuç alıncaya kadar azimle devam etmeyi takdir ederiz ve ödüllendirilen bir iklim yaratırız.

12.Çalışan deneyimi süreçlerini sürekli gelişimi destekleyici, bireyselleştirilmiş ve dijital süreçlerle desteklenmiş bir yolculuk olarak tasarlarız ve yenilikçi uygulamalarla sürekli geliştiririz.

13.İnsan kaynağına yatırım yaparak çalışan yetkinliklerini geliştirir; etkin bir performans yönetimi ile kariyer gelişimini sağlamayı amaçlarız.

14.Çağın gerekliliklerine uygun yetkinliklere sahip, kurum kültürümüze uyumlu ve yeniliklere açık olan yetenekleri şirketlerimize kazandırmayı hedefleriz.

15.Güvenilir şirket olmayı sürdürerek genç yeteneklerin çalışmak isteyeceği ortamı sağlamaya çalışırız ve gençlerin kariyer planlarına ve fırsat eşitliklerine imkan ve destek sağlarız.

16.Toplumsal yatırımlarımızı pozitif etki odağı ve ortak fayda perspektifinde gerçekleştirir, bu doğrultuda stratejik iş birlikleri ve projeler hayata geçiririz. Çalışan gönüllülüğü programlarımız ile kurum genelindeki toplumsal yatırım çalışmalarını destekleriz.

17.Qurna başta döngüselliğin sahiplenildiği, disiplinler arası çalışmanın teşvik edildiği etki odaklı toplumsal yatırımlarının kuluçka merkezi olma misyonunu sahipleniriz.

18.Sosyal Girişimcilik Programı ile toplumsal sorunlara odaklanan ve döngüsel ekonomiye katkı veren girişimleri destekleriz ve bu girişimler ile işbirlikleri sağlayarak Qurna’nın marka değerini artırmayı hedefleriz.

19.Yeni yetenekleri ve genç istihdamı destekler, potansiyel birer Qurna çalışanı olarak sahiplenir; paydaşlarımız için meslek edindirme ve geliştirme programlarını hayata geçiririz.

20.Sosyal fayda oluşturmak için küresel eğilimleri takip eder, yerel ve uluslararası STK iş birlikleri ile iç dış paydaşlarla ortak programlar geliştiririz.

21.İş sağlığı ve güvenliği bilincinin tüm operasyonel süreçlerimizde hem çalışanlarımız hem de diğer paydaşlarımız için sağlanması ve uygulanması adına gereken her türlü aksiyonun alınmasını sağlarız.

22.Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve diğer tüm paydaşlarımız ile birlikte tüm iş süreçlerimizi etik, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal anlayış çerçevesinde yönetiriz.

23.Bilgi güvenliği organizasyonumuz ve prosedürlerimiz, tüm kontrol sistemlerimizin bir parçasıdır. Varlıklarımızı kayıplara ve izinsiz kullanıma karşı korur, güvence altında tutarız.

24.Kurumsal yönetim ile ilişkili ulusal ve uluslararası mevzuatları takip eder, zorunlu ilkeleri uygular; gönüllülük esasına dayalı ilkelere uyulması yönünde gerekli aksiyonları alır, uyulamaması halinde gerekçelerini açıklarız.

25.Çevresel, sosyal ve yönetişim ile ilgili risk ve fırsatlar karşısında değişime kolay adaptasyonu sağlamak üzere işlerimizi ve süreçlerimizi esnek ve dayanıklı hale getiririz.

26.Sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli olarak geliştirmek amacıyla çalışanlara yönelik kapasite geliştirme imkanları sunar ve bu konulardaki hedef ve performansları düzenli olarak paylaşmayı ilke ediniriz.

27.Sürdürülebilirlik performansımızı ölçer, raporlar, bu kapsamda küresel kabul görmüş kriterlere ve kılavuzlara tam uyum sağlar, zorlayıcı hedefler koyarak sürekli gelişimi esas alan yönetişim sistemimizi uygulamaya devam ederiz.

EKONOMİK-SOSYAL-ÇEVRESEL (ESG) POLİTİKALARIMIZ

Qurna olarak kısa, orta ve uzun vadeli stratejik hedeflerimizin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini göz önünde bulunduruyor ve strateji boyutlarımızı ilgili ESG (environmental-social-corporate governance) kriterleri altında kümeliyoruz.

Ekonomik etkiye sahip faaliyetlerimizi inovasyon, dijital dönüşüm ve tedarik zincirinde sürdürülebilirlik ana gündemlerindeki strateji boyutları altında,

Sosyal etkiye sahip faaliyetlerimizi iş sağlığı ve güvenliği, çalışanlara değer sunma ve yetenek yönetimi, toplum ile ilişkiler ve topluma etki ana gündemlerindeki strateji boyutları altında,

Çevresel etkiye sahip faaliyetlerimizi ise hammadde kullanımı, enerji ve karbon emisyonu yönetimi, atık yönetimi ve su yönetimi ana gündemlerindeki strateji boyutları altında değerlendiriyoruz.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için yayınlanmış evrensel bir eylem çağrısıdır. Qurna olarak, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları özelinde süreç, ürün ve hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından yoğunlukla;

8- İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

9- Sanayi Yenilikçilik ve Altyapı

11- Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

12- Sorumlu Üretim ve Tüketim

13- İklim Eylemi

hedefleri kapsamında süreçlerimizi şekillendiriyor ve gerekli aksiyonları alıyoruz.

FAALİYETLERİMİZ, ÜRÜNLERİMİZ ve AKSİYONLARIMIZ

Üretim süreçlerimizi şeffaflaştırarak, tüm ürünlerimize bağımsız kuruluşlar tarafından onaylı Çevresel Ürün Beyanı (Environmental Product Decleration - EPD) alarak, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşına ulaştık.

Kaliteli ve çevreci üretim ilkesi ile tüketicilerimize en doğru ve en kaliteli ürünleri ulaştırma hedefimizde Qurna olarak ilklere imza atmaya devam ediyoruz.

SU, ENERJİ ve HAMMADDE VERİMLİLİĞİ

Büyük oranda yerel hammadde kaynaklarını kullanarak üretim gerçekleştiren mobilya sektörü için geri kazanım çalışmaları, sektörün ülkemizdeki geleceği için de büyük önem taşımaktadır. Geri kazanımın kaynak kullanımlarındaki yansıması, özellikle su kaynaklarının öneminin giderek arttığı bugünlerde ülkemiz doğal su rezervlerinin korunmasına katkı olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Tüm operasyonel süreçlerimizde kaynak verimliliğini esas alarak çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Bu anlayışla, geçtiğimiz yıl içerisinde üretim süreçlerimizde yapmakta olduğumuz malzeme odaklı geri kazanım çalışmalarını artırdık.

Geri kazanım oranlarında %70’lerin üzerinde artış sağlayarak hem üretim süreçleri için gerekli olan su ve enerji tüketimlerinde tasarruf elde ediyor hem de hammaddelerin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz.

Kaynak tüketimlerindeki azalma ile birlikte sera gazı emisyonlarında da azalma sağlıyoruz. İklim değişikliğinin etkilerini artık daha fazla hissettiğimiz günümüzde daha az sera gazı emisyonu salınmasını sağlayacak her tür çalışmanın değerli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Hammadde ediniminden başlayarak bakım, laboratuvar ve ofis faaliyetleri de dahil üretimin çeşitli aşamalarıyla seramiğin yaşam döngüsü boyunca çeşitli atıkların oluşması kaçınılmaz bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu atıklar türlerine göre sınıflandırılarak geri kazanılmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra üretimde yüksek verimli ekipman kullanımından aydınlatma uygulamalarına kadar üretim alanlarımızdaki verimlilik odaklı çalışmalarımızla doğal kaynak tüketiminde tasarruf sağlamaya devam ediyoruz.

Üretim süreçlerinde oluşan atık ısıyı ise organik tarım üretimi yapan sera tesislerinde kullanarak döngüsel ve sürdürülebilir süreçler geliştiriyoruz.

ÇALIŞANLARA DEĞER SUNMA ve YETENEK YÖNETİMİ

Qurna yeni mezun işe alım programımız ile aramıza katılan arkadaşlarımızın; alanında uzman eğitmenlerden farklı konu başlıklarında eğitimler alarak ve deneyimlerden öğrenerek; hem kişisel, hem de teknik konularda kendilerini geliştireceklerine, iş hayatında daha güçlü var olacaklarına, şirketlerimizde fark yaratarak, ilham veren işlere imza atacaklarına yürekten inanıyoruz.

Çalışanlarımızın teknik, yönetsel ve ilişkisel becerilerinin güçlendirilmesi, kültürün ve değerlerin kuşaklararası aktarımı, yeni fikirlerin deneyimlenmesi ve yeni bakış açılarının kazanılması amacıyla “İşin Uzmanı Mentorluk Programı”’nı devreye almış bulunuyoruz.

Öğrenen organizasyon kültürünü güçlendirmek amacıyla, iç eğitim sayısını ve kalitesini artırmayı teşvik edecek şekilde iç eğitmen sürecini tasarlayarak Qurna Academy programını başlattık.

2023 yılı itibariyle yüksek lisans programı kapsamını genişletilerek çalışanlarımızın tercih etmiş olduğu herhangi bir üniversitenin yüksek lisans programı için “Yüksek Lisans Eğitim Desteği” programını devreye aldık.

#GÜZELBAKDÜNYAMIZA

Qurna olarak sürdürülebilir bir gelecek için etki odaklı döngüsel projelere yatırımı önceliklendiriyoruz. Daha eşit, daha adil ve daha yeşil bir dünya için herkesin üzerine sorumluluk düştüğünü savunarak, bilinçli bir farkındalık oluşturmayı ve bundan ilhamla herkesin harekete geçmesini sağlamayı amaçlıyoruz.

Hepimizin bildiği gibi küresel sorunların ve eşitsizliklerin tırmandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte, aynı şeyleri yaparak, farklı sonuçlar elde etmenin mümkün olmadığını biliyoruz.

Qurna olarak bu bilinçle özümüze dönüp, içimize bakmayı seçtik ve yaşadığımız günleri bir farkındalık evresi olarak değerlendirdik. Sorundan değil sorumluluktan beslenme duyarlılığımızla duyurduğumuz ‘Güzel Bak Dünyamıza’ yaklaşımımız ile kendi dünyalarımızdan başlatacağımız küçük değişimlerin birleşerek büyük bir harekete dönüşeceğine inanıyoruz.

Gelin, ‘Güzel Bak Dünyamıza’ hareketini birlikte büyütelim ve daha yaşanabilir gelecek için umutlarımızı yeşertelim…

Bugün her bir birey, kendinden, kendi alışkanlıklarından, kendi evinden başlayarak, sokağında, mahallesinde, şehrinde, ülkesinde ve nihayetinde gezegende fark oluşturabilecek potansiyele sahip.

Qurna olarak, yerel ve küresel sürdürülebilirlik risklerine dair gündemin yakın takipçisi olmaya ve yaşayan mekanlara yeni anlamlar katmak için çalışmaya devam ediyoruz. Biz, Evinize, Dünyanıza, Size, Güzel bakmak için hazırız...

QURNA Ar-Ge MERKEZİ

Qurna Ar-Ge Merkezi, gelecek stratejilerine ve sürdürülebilir büyüme planlarına uygun olarak belirlenmiş, yenilikçi, çevreye duyarlı ve özgün projeleri, uzman kadrosu ile hayata geçirip, katma değeri yüksek ürünleri geliştirmek vizyonuyla kuruldu.

Qurna Ar-Ge Merkezi olarak, tesislerimizde 30’dan fazla araştırmacı, tasarımcı ve teknisyen ile birlikte Qurna’nın uluslararası düzeyde rekabet gücü yüksek bir şirket olması için çalışmanın yanında, Ar-Ge ve inovasyon kültürünü oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak, yeni sürdürülebilir üretim teknikleri, malzemeler ve ürünler geliştirmek ve mobilya grubuna katkıda bulunmak için çalışıyoruz.

İklim krizi çağımızın en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Qurna olarak durumun ciddiyeti karşısında sürdürülebilir bir geleceğin inşası için tasarım sürecinden başlayarak tüm üretim süreçlerimizde sürdürülebilirlik odaklı hareket ediyor ve belirlediğimiz hedefler doğrultusunda performansımızı takip ediyoruz. Bu misyonla çevre yönetiminde uluslararası standartları rehber alıyoruz. İklim değişikliğinden kuraklığa, günümüzde dünyayı etkileyen tüm sorunlara karşı, maksimum verimliliğe erişmeye gayret ederek küresel dönüşümün bir parçası olmayı hedefliyoruz.